SKOLSKĂ–TERSKEKONGRESS 2018

Fredag 20 april

20 april kl. 8.30-9.15

HÖRSELNEDSÄTTNING – ETT DOLT FUNTIONSHINDER MED KONSEKVENSER FÖR INLÄRNING OCH KAMRATRELATIONER

Inger Uhlén, Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset

Den här föreläsningen omfattar hörselscreening i olika åldrar och aktuella kriterier för remiss till hörselutredning. Vilken betydelse har olika grader av hörselnedsättning? Hur är det att höra med hörapparat eller cochlea implantat? Hörselnedsättning kan debutera i alla åldrar och särskilt viktigt är att uppmärksamma de barn som inte tidigare genomgått hörselscreening. Vid känd hörselnedsättning kan pedagogiska och tekniska insatser minska konsekvensen för inlärning och kamratrelationer.

20 april kl. 8.30-9.15

YAM ETT HÄLSOFRÄMJANDE OCH PREVENTIVT SKOLPROGRAM FÖR PSYKISK HÄLSA BLAND UNGA

Eva Lundin, Projektsamordnare YAM

Anna Johansson, Instruktör i Youth Aware of Mental health (YAM)

Beatrice Johansson, Instruktör i Youth Aware of Mental health (YAM), på NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Karolinska Institutet.

Den här föreläsningen behandlar ämnet YAM – ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. 

Eva, Anna och Beatrice berättar om en EU-studie som visar på goda resultat av YAM. De berättar om forskningsprojektet i Stockholms län – hur projektet implementerats. Hur utbildningsprogrammet fungerar och om erfarenheter hittills – framgångar och utmaningar. 

20 april kl. 8.30-9.15

DET GODA SAMTALET SÄKRAT MED RÅDGIVNINGSSTÖDET WEBB

Elisabeth Almgren Eriksson, Leg. Sjuksköterska, Metod och utbildningsansvarig, 1177 Vårdguiden på telefon Nationella förvaltningen

I den här föreläsningen talar Elisabeth Almgren Eriksson om samtalsprocess och samtalsmetodik. Att arbeta med ett rådgivningsstöd i samtalet för säkrare bedömning i det medicinska uppdraget.

20 april kl. 9.30-10.15

SCOLIOS, SCREENING OCH BEHANDLING

Hans Möller, Överläkare på Ryggsektionen, Karolinska Universitetssjukhuset

Föreläsningen skall bl.a. besvara följande frågor. Varför skall barnen screenas för skolios i skolan? Vad skall man titta efter vid undersökning av barnet? Vilka skall remitteras till ortopeden? Varför får vissa barn skolios? Skall barn med skolios leva som andra barn? Varför får vissa barn en korsett och andra inte?  När måste barnen opereras och vad händer sen?

20 april, kl. 9.30-10.15

HPV VACCINATION – ETT NATIONELLT PROGRAM OCKSÅ FÖR POJKAR

Adam Roth, Specialistläkare, Docent på Folkhälsomyndigheten, Enheten för Vaccinationsprogram

Adam Roth beskriver det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV och varför Folkhälsomyndigheten föreslår HPV vaccination också till pojkar. Vilken effekt ger det att även vaccinera pojkar istället för att bara vaccinera flickor? Kan sjukdomarna förebyggas på andra sätt och hur ser inställningen till HPV vaccin ut bland befolkningen och bland skolsköterskor?

20 april, kl. 9.30-10.15

Upptäcka diagnoser i tidigt skede?

Nils Lundin, chef för Föräldra-Barn-och Ungdomshälsan i nordvästra Skåne och läkare på Ungdomsmottagningar i Skåne b.l.a. Han är huvudredaktör för tidskriften Elevhälsa och tidigare ordförande i Svenska Skolläkarföreningen. 

Under detta föreläsningspass kommer Nils att problematisera kring diagnosens vara eller inte vara. Vem ska ställa diagnos, liksom när och i vilka system och samverkansformer ska diagnoser ställas? Till vilken nytta och till vilken risk ska diagnoser användas? Utifrån vem som har behov och nytta av diagnoser belyser Nils behov från barnets och förälders perspektiv, men även utifrån skolans synvinklar. Ska vi ha diagnos på barn eller på system?

20 april kl. 11.15-12.00

Varför talar alla om Grit?

Berit Nordström, fil dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

Begreppet GRIT har sedan en tid börjat förekomma alltmer frekvent. Vad är GRIT? Vad innebär begreppet? Vad behöver vi veta och är det något som kan vara till hjälp och nytta? Vad säger forskningen?

  • Begreppet GRIT
  • Varför förekommer begreppet just nu?
  • Förhållandet mellan GRIT, IQ och talang
  • Vilken betydelse har arv-miljö?
  • Relationen mellan tillit-impulskontroll-GRIT
  • Kan alla utveckla GRIT?
  • Hur hänger ansträngning -belöning - GRIT ihop?

20 april kl. 13.50-14.00

METODSTÖDET

Christina Stenhammar, Leg sjuksköterska inom barn och ungdom, Med dr. Enhetschef Centrala elevhälsan Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun

Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL

I de flesta skolor har elevhälsan tillgång till en lokalt framtagen metodbok. Det råder stor variationen i stödet som böckerna ger och det är resurskrävande att hålla materialet uppdaterat. I samverkan med elevhälsans professionsföreningar genomför Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) ett arbete för att ta fram ett nationellt metodstöd för den samlade elevhälsan. Föreläsarna kommer att ge dig information om den nationella metodboken och projektets status.

20 april kl. 14.00-14.15

EMQ

Marina Lundquist, Örebro universitet

Ylva Ståhl, Jönköpings universitet. 

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ) presenterar en sammanfattning av nuläge och webbplatsen, www.emq.nu

20 april kl. 14.15-14.25

Sexualitet och hälsa bland unga i sverige

Anna-Chuchu Schindele, Folkhälsomyndigheten

Anna kommer att tala om en studie baserad på undersökning bland unga 16-29 år. Områden som berörs i studien är hälsa, relationer och socialt stöd, våld och diskrimineringen, preventivmedel och preventivmetoder, abort, sexuellt överförda infektioner, normer och HBTQ-perspektiv, kunskaper och behov. Särskilt fokus ligger på jämställdhet och jämlikhet.

20 april kl. 14.30-15.30

Ann Westin

Ann Westin är standupkomiker, konferencier, moderator och programledare. 

Kongressens avslutningstalare är mångsysslaren Ann Westin.

Fram till 1996 arbetade Ann som undersköterska när hon gjorde sin standup-debut. 2002 blev hon för första gången korad till årets kvinnliga komiker vid Standupgalan, ett pris hon fått totalt tre gånger. Hon hittar sina ämnen i det som är runt henne och Ann lämnar ingen oberörd. 2016 släppte Ann sin första bok – ”Livet är som en sten i skon – det skaver om man inte gör något åt det”.